REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ MMDADAK
www.shop.mmdadak.com
I.
1. Hurtownia internetowa MMDadak, zwany dalej hurtownią, znajdująca się pod adresem shop.mmdadak.com prowadzona jest przez MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Komorowicka 96, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331994 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.
2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Hurtownię
3. MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje o możliwości zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu strony głównej hurtowni. Treść nowego regulaminu będzie obowiązywać po 14 dniach od umieszczenia informacji na stronie hurtowni.

II. Hurtownia internetowa
1. Hurtownia jest wyodrębnioną częścią strony www.mmdadak.com, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
2. Hurtownia prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Sprzedaż do krajów trzecich wymaga kontaktu ze sprzedawcą drogą e-mailową.
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej, propozycji zawarcia umowy.
4. Kupujący może zmienić, zmodyfikować lub anulować zamówienie do momentu wysyłki.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
6. Wszystkie produkty sprzedawane w hurtowni są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto). Do każdej sprzedaży wystawiona zostanie faktura VAT. W przypadku otrzymania kompletu dokumentów uprawniających do wystawienia dokumentu wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów WDT, klient uzyska prawo do otrzymania dokumentu WDT bez naliczonego podatku VAT. Podatek VAT „0%”
8. W celu przeglądania oferty oraz ewentualnego złożenia zamówienia należy posiadać zestaw komputerowy, tablet, telefon lub inne urządzenie podłączone do sieci internetowej oraz aktywną skrzynkę pocztową e-mail pozwalającą na odbiór wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną o wielkości nie większej niż 4MB. W celu skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane może być kliknięcie w link przesłany na adres podany w trakcie składania zamówienia.
9. W przypadku składania zamówienia należy dokonać rejestracji konta klienta w celu ewentualnego śledzenia zamówienia lub zmiany w terminie podanym w regulaminie.
10. Hurtownia zastrzega prawo do wezwania klienta do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza z danymi pozwalającymi zrealizować zamówienie.
11. Wykorzystywanie strony Hurtowni Internetowej MMDadak w sposób sprzeczny z prawem, publikowanie treści zakazanych, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz interesy i dobre imię MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest zakazane.
12. W przypadku powzięcia decyzji o założeniu konta w systemie hurtowni internetowej użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania haseł do logowania się na swoje konto. W przypadku udostępnienia haseł czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
13. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli. Minimalna wielkość przekątnej ekranu sprzętu mobilnego to 7 cali. W przypadku posiadania wyświetlacza o mniejszej przekątnej istnieje prawdopodobieństwo wyświetlania tylko części strony co wymusza przesunięcie wyświetlanego fragmentu obrazu.
14. Zalecamy wykorzystywanie do wyświetlania strony hurtowni najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W starszych wersjach możliwym jest nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów strony.
15. Strona hurtowni korzysta z systemu "java".W przypadku braku zainstalowanej wtyczki prosimy o aktualizację systemu komputerowego.
16. Prędkość połączenia internetowego. W związku z dynamicznie rosnącą przepustowością łączy internetowych, każde łącze internetowe posiadające wyższe parametry od połączenia modemowego lub ISDN pozwala wygodnie obsługiwać nasz hurtownia. Posiadanie w/w rodzajów łączy ( modem, ISDN ) nie wyklucza możliwości korzystania ze hurtowni a jedynie spowolni ewentualny proces zakupowy.
 
III. Klienci hurtowni
1. Klientem hurtowni może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w hurtowni poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać z hurtowni, posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
3. W celu uzyskania dostępu do cen oraz dokonania zakupu, wymagana jest rejestracja w panelu hurtowni.
4. W przypadku udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby – jak za własne działania.
 
IV. Składanie i przyjęcie zamówień
1. Zamówienia Klientów na produkty sprzedawane w hurtowni przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
2. Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok z wyłączeniem sytuacji, gdy strona internetowa jest nieczynna z przyczyn technicznych lub innych.
3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , które następuje w najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Potwierdzeniem i momentem złożenia zamówienia jest kliknięcie na stronie hurtowni przycisku " SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
4. W przypadku gdy zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie hurtowni, hurtownia poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do:
- zmiany zamówienia,
- odwołania zamówienia,
- podtrzymania zamówienia na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

5. Minimalna wartość zamówienia w panelu hurtowni to 400,00PLN netto.

V. Realizacja umowy
1. Umowy są realizowane w terminie 5 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 4 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym hurtowni w przypadku wyboru przedpłaty.
2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.
3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

VI. Formy płatności
1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:
a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”- wybór tej opcji jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
b/ przedpłata:
- przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Komorowicka 96 43-300 Bielsko-Biała,

ING BANK S.A. ODDZ. BIELSKO-BIAŁA

KONTO PLN : 79 1050 1070 1000 0023 4284 4152 ;

EUR: 28 1050 1070 1000 0023 6407 8564 ;

USD: 50 1050 1070 1000 0023 6407 8556;


VII. Wysyłka
1. Wysyłka produktów może nastąpić za pośrednictwem:
a/ firmy kurierskiej DPD / GLS - zryczałtowana opłata za wysyłkę 16,00 PLN (brutto) na terenie polski w przypadku przesyłki o wadze do 30 kg
b/ na życzenie klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej - cena wg. cennika Poczty Polskiej

2. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: Komorowicka 96, 43-300 Bielsko-Biała od pon-pt w godz 7.00 do 15.00. Przed dokonaniem odbioru osobistego hurtownia prosi o kontakt telefoniczny ze hurtownią. Opłata za odbiór przesyłki - darmowa dostawa.

VIII. Odstąpienie od umowy
1. Klient niebędący konsumentem nie może odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Wyłącznie indywidualna decyzja właściciela hurtowni pozwala anulować zamówienie po potwierdzeniu dostępności towaru lub po wysyłce do klienta.

IX. Reklamacje
1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem)
2. Reklamacje rozpatrywane są:
w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
3. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wadliwego. Podstawą reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem jest protokół szkody sporządzony przez pracownik firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, hurtownia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.
4. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

X. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez MMDADAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 96, wyłącznie w celu realizacji umowy.
Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez hurtownia.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej hurtownia Internetowa www.shop.mmdadak.com . Powielanie, kopiowanie fragmentów lub w całość - zabronione.